Cenník

 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

 

V dennom stacionári sa poskytuje:

-Pomoc pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,

-Sociálne poradenstvo,

-Sociálna rehabilitácia,

-Stravovanie

Ďalej zabezpečuje:

-rozvoj pracovných zručností,

-záujmová činnosť.

 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

 

Výpočet mesačnej úhrady za poskytovanie sociálnej služby

 

Cenu poskytovanej sociálnej služby  poskytovateľ sociálnej služby určuje prijímateľovi sociálnej  služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. .

Prijímateľ patrí do nasledovnej kategórie: prijímateľ, ktorému bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári so stupňom odkázanosti najmenej III.

 

Prijímateľ sociálnej služby uhrádza za sociálnu službu v dennom stacionári:

a) cenu za stravovanie podľa podaného jedla v množstve minimálne dvoch jedál denne:


– raňajky

– desiata

– obed

– olovrant

– večera

0,85 €

0,60 €

2,70 €

0,60 €

1,35 €

 

Celková mesačná úhrada sa hradí podľa počtu prítomných hodín a podaných jedál v mesiaci. Výpočet mesačnej úhrady bude klientom predložený v posledný deň mesiaca. Úhrada je splatná vždy do 15 ho v nasledujúcom mesiaci na účet poskytovateľa sociálnej služby v zmysle uzavretej zmluvy medzi klientom a poskytovateľom. Úhrada sa vykoná na účet občianskeho združenia vkladom alebo prevodom finančných prostriedkov.                

 

V Šali  28.08.2017